Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

Son vakitlerde gitgide ehemmiyet kazanan ve özel bölümde, kamuda ve akademik takımlara müracaatlarda neredeyse zarurî hale gelen yüksek lisans eğitimine talep gün geçtikçe artıyor.

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının tamamlanmasının akabinde, uzmanlığa dayalı 2 yıllık bir eğitim olarak verilen yüksek lisansa adaylar lisans not ortalaması, Akademik İşçi ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanı (ALES) puanı, yabancı lisan puanı (Yabancı Lisan Sınavı-YDS yahut Yükseköğretim Kurumları Yabancı Lisan Sınavı-YÖKDİL) ve mülakat puanı kriterlerine nazaran kıymetlendirilerek kabul ediliyor.

Tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı formda yapılabilen yüksek lisans programlarında öğrenciler eğitim aldıkları branştaki uzmanlık dersleri dışında, alana ait bir bilimsel araştırma tezi yahut proje hazırlayarak mezun oluyor.

Yüksek lisansa dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için derledik..

YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek lisans, 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim şuraları tarafından yürütülen bir eğitim programıdır.

Lisans eğitimini tamamlamış, akademik mesleğe birinci adımını atmak isteyen yahut kendini muhakkak bir alanda geliştirip deneyim edinmek isteyenler için lisansüstü eğitimin birinci kademesidir da denilebilir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Hususunda tezli yüksek lisans şu formda tanımlanmıştır:

“ Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma sistemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve kıymetlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı yahut başarısız olarak kıymetlendirilir.

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim periyodu 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Tekrar tıpkı yönetmeliğin 11.maddesinde tezsiz yüksek lisans şu formda tanımlanmıştır:

“ Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleksel mevzularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile periyot projesi dersinden oluşur.

Öğrenci, periyot projesi dersinin alındığı yarıyılda periyot projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Devir projesi dersi kredisiz olup başarılı yahut başarısız olarak kıymetlendirilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans tahsili sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Senato tarafından belirlenen asıllara nazaran tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik imtihanı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

YÜKSEK LİSANS KOŞULLARI 2021

Yüksek lisansa başvuru yapılması için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması yahut mezun olunabilecek durumda olunması gerekmektedir.

Kimi üniversitelerde bu durum farklı işleyebilir, mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için muhakkak bir müddete kadar mezuniyet durumlarının belgelenmesi istenir, kimi üniversiteler ise yalnızca mezun öğrencilerin müracaatlarını kıymetlendirir.

Yüksek lisans için üniversiteler birtakım kriterleri göz önünde bulundururlar.

Bunlar, lisans ortalaması, ALES puanı (genelde asgarî 55) yabancı lisan puanı ve mülakat puanıdır.

Lisans not ortalaması tüm programlarda bedellendirilen bir kriterken, ALES puanı, yabancı lisan puanı ve mülakat puanı kimi üniversiteler için kıymetlendirme kriterleri ortasında yer almaz.

Tezsiz yüksek lisansta ALES puan koşulu aranmaz. Yalnızca lisans ortalamanızla müracaat yapabillirsiniz.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir