Ebced hesabı nedir? Ebced hesabı caiz midir, hakkındaki hadisler nelerdir?

Ebced hesabı, gelecekte neler olacağını öğrenmek isteyen beşerler tarafından sıklıkla kullanılan bir hesaplama tekniğidir.

Ebced, klasik Arap alfabesinin eski sıralanışının (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür.

Ebced hesaplamasında, Arap alfabesindeki harflere makul sayıların verildiği bir sistem oluşturulmuştur. Yani bir nevi şifreleme süreci olan ebced hesabı, ebced sayıları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak söz, cümlecik yahut cümlelerin sayısal pahasını hesaplama ve bunlardan manalar çıkarma sürecidir.

Teori incelenen söz, cümlecik yahut metinde bir biçimde saklı şifreleme bulunduğu varsayımına dayanmaktadır.

Pekala, ebced hesabı ile ilgilenmek caiz mi, günah mır?Ebced hesaıi hakkında Diyanet fetvası var mı?

EBCED HESABI NEDİR?

Arap harflerinin akılda çarçabuk kalması için geliştirilmiş bir formül olan ebced yolunda, Eski Arap alfabesindeki her harfe özel bir sayı verilmiştir.

Vakitle ebced harflerinin değişik sistemlere nazaran farklı hallerde sayı kıymetleri ortaya çıkmış ve bunların birbirleriyle karşılaştırıldıklarında kimi şifreler ortaya çıkardığına inanılmıştır. Halk ortasında bu sözlerin ve harflerin birtakım sırlara ve güçlere sahip oldukları inancı yayılmıştır.

Ebced hesabı; birler basamağını oluşturan ebced, hevvez, hutti; onlar basamağını oluşturan kelemen, saf’es; yüzler basamağını oluşturan karaşet, sehaz, dazağ sözlerinden oluşmaktadır. Her söz de özel sayılar içeren Arap harflerinden oluşmaktadır.

  • Ebced: Elif:1, Ba:2, Cim:3, Kısım:4
  • Hevvez: He:5, Vav:6, Ze:7
  • Hutti: Ha:8, Tı:9, Ya:10
  • Kelemen: Kef:20, Lam:30, Mim:40, Nun:50
  • Sa’fes: Sin:60, Âyn:70, Fe:80, Sad:90
  • Karaşet: Kaf:100, Rı:200, Şın:300 Te:400
  • Sehaz: Se:500, Hı:600, Zel:700
  • Dazağ: Dad:800, Zı:900, Ğayn:1000

EBCED HESABI NERELERDE KULLANILIR?

Tarih düşürme: Ekseriyetle şairler ve muharrirler tarafından kullanılır. Bir olayın tarihini mısra, beyit yahut ibare içinde ebced hesabını yaparak uygularlar.

Cefir ilmi: Gelecekte olacak olayları öğrenmek için kullanılır.

Vefk yazımı: Kişiyi musibet, bela, kem göz, büyü üzere durumlardan kurtarmak için kullanılır.

Tasavvuf ilmi: Müminin Allah yolunda kendini bulması için uygulanır.

Sihir: İnsanların dileklerini yerine getirmek için hoca ve medyumlar tarafından kullanılır.

EBCED HESABI İLE İLGİLENMEK CAİZ Mİ, HAKKINDAKİ HADİSLER NELERDİR?

Hadis alimleri tarafından ebced hesabı ile ilgilenmek beğenilen karşılanmamıştır. Bu nedenle ebced hesabı yapmak caiz değildir denebilir. Ebced hesabı ile ilgili kimi hadisi şerifler şu biçimdedir:

İbni Abbas (R.A.) ‘dan rivayet edilen bir hadisi şerif:

“Muhakkak ki ebced hesabı yapan ve yıldızlara bakan kimselerin Allah katında hiçbir nasibi yoktur.” [Beyhaki, Sünen (7/240) İbn Receb Fethul Bari (3/142); İbn Hacer, Fethul Bari (11/351); Suyuti İtkan (1/241); Taberani (9/254)]

“Ebcedi yazan ve yıldızlara bakan kimselere Allah katında bir nasiplerinin olduğunu bilemiyorum.” (Beyhakî, s.239)

Bir diğer hadisi şerif:

“Nice Ebced hesabını öğreten, yıldızlara bakan (onlardan kararlar çıkarmaya çalışan) kimseler var ki, kıyamet günü Allah katında bir nasibi yoktur.” (bk. Taberanî, el-Kebir, h. no: 10980).

“Kim yıldızlardan bir ilim iktibas ederse (Yıldızlara bakarak kimi kararlar çıkarırsa), o sihirden bir şube/bölüm almış olur. Yıldızlar ilminden ne kadar fazla alırsa, sihirden o kadar hissesi fazla olur.” (Beyhakî, Sünen, 7/238).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.